Dịch vụ khách hàng

Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn điện tử tiền nước
Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn điện tử tiền nước
Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn dịch vụ khách hàng
Từ ngày 1/4/2019 Quý khách hàng khi thanh toán các dịch vụ: Gắn mới, nâng dời. gắn lại ĐHN, kiểm định, bấm chì, đóng mở nước, Cung cấp họa đồ…. và các dịch vụ khác sẽ nhận hóa đơn điện tử không nhận hóa đơn giấy như trước đây.