Giới thiệu

Giới thiệu Công ty
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân hiện nay là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số: 6653/QĐ-UBND ngày 30.12.2005 phụ trách địa bàn Quận 10, Quận 11 và Phường Phú Trung Quận Tân Phú.
Sơ đồ tổ chức Công ty
Ban Giám đốc: gồm Giám đốc (phụ trách chung), Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trong đó Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính