Chất lượng nước Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tháng 08/2022 do phòng thí nghiệm SAWACO thử nghiệm