Chất lượng nước Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tháng 12/2021 do phòng thí nghiệm SAWACO thử nghiệm