Chất lượng nước Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tháng 04/2022 do phòng thí nghiệm SAWACO thử nghiệm