Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tin tức liên quan