Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Tin tức liên quan