Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tin tức liên quan