Danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông có quyền tham gia ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Tin tức liên quan