Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 10 năm 2017

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân thông báo nghị quyết và biên đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2017 như sau: 

Tin tức liên quan