Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Tin tức liên quan