Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Tin tức liên quan