Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 6 năm 2013

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân thông báo nghị quyết và biên đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 - 2013 như sau: