Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin trân trọng công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2015 như sau: