Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin trân trọng công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.

Tin tức liên quan