Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin trân trọng công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.