Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2019 như sau:

Tin tức liên quan