Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự như sau:

Tin tức liên quan