Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 11 năm 2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 11 năm 2018 như sau:

Tin tức liên quan