Thông báo hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tin tức liên quan