Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 và Tài liệu họp