Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 và Tài liệu họp

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đống cổ đông thường niên lần thứ 9 – năm 2016.
Nội dung chương trình:
 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
 2. Mẫu đăng ký họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
 3. GIấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
 4. Chương trình Đại hồi đông cổ đông năm 2016.
 5. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
 
Tài liệu báo cáo:
 1. Báo cáo SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
 2. Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 và kế hoạch tài chính 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân năm 2015.
 5. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016.
 6. Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 8. Tổng hợp sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 9. Dự thảo qui định trình tự biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2016.
 10. Dự thảo qui định bầu miễn nhiệm hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016.
 
Bầu cử:
 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế Thành viên HĐQT.
 2. Thông báo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự.
 3. Mẫu đề cử ứng cử Hội đồng Quản trị.
 4. Mẫu sơ yếu lí lịch.
 5. Lý lịch trích ngang ứng viên tham gia HĐQT.
 
Danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2016 (chốt ngày 10/03/2016) vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách người có liên quan, lợi ích liên quan (tính đến ngày 31.3.2016) vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

Tin tức liên quan