Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 và Tài liệu họp (Cập nhật ngày 13/4/2017)

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đống cổ đông thường niên lần thứ 10 – năm 2017.

Thông báo mời họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bao gồm các nội dung sau:
 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017.
 • Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 • Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 • Báo cáo SXKD năm 2016, tổng kết 5 năm 2012-2017, kế hoạch SXKD năm 2017.
 • Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 và kế hoạch tài chính 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân năm 2016.
 • Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.
 • Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 • Thông báo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Tải file Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đổng thường niên năm 2017 TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu:
 
Bầu cử bao gồm các nội dung sau:
 • Tờ trình bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Lý lịch trích ngang nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
Tải file nội dung bầu cử TẠI ĐÂY

Danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017 (chốt ngày 06/03/2017) vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (chốt ngày 05/4/2017) vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin tức liên quan