Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 và tài liệu họp

 

Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2020
Các biểu mẫu
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (chốt ngày 31/3/2020)

Tin tức liên quan