Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

Tin tức liên quan