Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012

  1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.
  2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.
  3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán(Đính kèm Phụ lục 01)
  4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan(Đính kèm Phụ lục 02)
  5. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY