Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020.

Tin tức liên quan