Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022.

Tin tức liên quan