Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

Tin tức liên quan