Công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017.
 

Tin tức liên quan