Công bố thông tin về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CPCN Phú Hòa Tân

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố  danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty như sau:

Tin tức liên quan