Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân xin Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty

Tin tức liên quan