Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách Cổ đông sở hữu chứng khoán mã PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Tin tức liên quan