Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Tin tức liên quan