Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tin tức liên quan