Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin trân trọng thông báo Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2013 như sau:

Tin tức liên quan