Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. 

Tin tức liên quan