Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Nội dung hợp đồng như sau:

Tin tức liên quan