Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Nội dung như sau:

Tin tức liên quan