Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt như sau:

Tin tức liên quan