Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Tin tức liên quan