Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 như sau:

Tin tức liên quan