Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tin tức liên quan