Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
  1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2017.
  2. Mẫu ủy quyền nhận cổ tức.
  3. Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản.

Tin tức liên quan