Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:
  1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2019: Tải file
  2. Mẫu ủy quyền nhận cổ tức: Tải file
  3. Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Tải file

Tin tức liên quan