Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
  1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2020: Tải file
  2. Mẫu ủy quyền nhận cổ tức: Tải file
  3. Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Tải file
  4. Danh sách cổ đông nhận cổ tức: Tải file

Tin tức liên quan