Điều lệ Công ty - sửa đổi lần 1, năm 2008

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (dưới đây gọi là Công ty), được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều lệ, các Quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy định ràng buộc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này gồm 13 Chương, 74 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty thông qua và chấp thuận toàn bộ vào ngày 28/4/2008 thay cho Điều lệ lần đầu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 18/11/2006.