Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2021

     Sáng ngày 12/04/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
     Đại hội có sự tham dự của Ông Lê Hữu Quang - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Ông Lý Bửu Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Tổng Công ty; Ông Đặng Đức Hiền – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân cùng 104 cổ đông đại diện tương ứng 81,79% cổ phần.
     Trong năm 2020, dịch bệnh Covid 19 kéo dài ảnh hưởng làm giảm sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước. Nhưng với những nỗ lực của toàn thể Công ty, nhiều giải pháp được thực hiện. Công ty tập trung vào công tác giảm thất thoát nước, giảm hơn 3% so với kế hoạch. Công ty cũng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hoạt động chăm sóc khách hàng tạo nhiều tiện ích, thuận lợi cho khách hàng. Duy trì hệ thống chăm sóc khách hàng thông qua cổng thông tin Zalo. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động đạt được nhiều thành quả. Cuối năm 2020, lợi nhuận của Công ty đạt 10,78 tỉ, đạt tỉ lệ 111,1% so với Nghị quyết năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông. Cổ tức thực hiện 6% đạt tỉ lệ 109,9% so với kế hoạch.
     Đại hội đồng cổ đông đã đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021: sản lượng nước tiêu thụ 33.900.000 m3, doanh thu tiền nước 374.058 triệu đồng, tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 14,5%. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 (nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra định mức, giá biểu, giảm nước thất thoát thất thu).
Đại hội cũng đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Hoàng Ngọc Lâm (theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) và bầu thay thế ông Vương Vũ vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III 2017 – 2022.
     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong những tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có một số ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh Covid-19, các cổ đông đã có sự chia sẻ khó khăn cùng Công ty, tin tưởng vào sự điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

Các cổ đông đến đăng ký và tham dự đại hội


Chủ tịch HĐQT Lê Thị Thanh Tâm đọc lời khai mạc ĐHĐCĐ 2021

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội


Ông Hoàng Ngọc Lâm miễn nhiệm chức danh thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)


Ông Vương Vũ trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)
Thiện Minh

Tin tức liên quan