Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần VII năm 2014

CTCP CN Phú Hòa Tân đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 7 tổng kết quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 và đưa ra phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Chủ tịch HĐQT Công TY CPCN Phú Hòa Tân phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên.

 

Cổ đông biểu quyết tại đại hội

Tại đại hội, Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Năm 2013, công ty đạt tổng doanh thu 291,546 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,540  tỷ đồng, tổng chi phí 269,064  tỷ đồng. Trong đó, về kinh doanh nước sạch Phuwaco đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng nước tiêu thụ trong năm 2013. Tỷ lệ hộ đân được cấp nước sạch đạt 99.997%.
 

Ông Lê Hữu Quang- Thành viên HĐQT phát biểu tại đại hội

Một trong những kết quả nổi bật nhất mà Phuwaco đạt được là ứng dụng công nghệ để giảm nước thất thoát. Sau 1 năm triển khai, lượng nước thất thoát công ty thu hồi là 7.916 m3/ ngày đêm tại DMA đã dò bể sửa bể.

Do đó, ngoài mục tiêu giữ vừng sản lượng tiêu thụ đạt được, Công ty tập trung hoàn thành công tác phát triển, hoàn thiện mạng lưới cấp nước, tăng áp cho khu vực và sửa chữa ống mục nhằm đạt tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch. Tiếp tục thực hiện Dự án Giảm nước không doanh thu, theo dõi kiểm soát áp lực, chất lượng nước từ xa. Mở rộng lắp đặt trụ uống nước tại vòi. Đối với dịch vụ hướng về khách hàng: hoàn chỉnh Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Cung cấp thông tin kinh tế, kỹ thuật, bảng tra cứu tiền nước, thống kê lưu lượng nước sử dụng, các đường dây nóng và các dịch vụ chăm sóc khách hàng khác thông qua hộp thư thoại, giao dịch viên và tư vấn trực tuyến.

Cũng tại đại hội lần này, các cổ đông đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng Quản trị (TV.HĐQT) và hai thành viên Ban kiểm soát (TV.BKS) như sau:

  • Ông Cao Thanh Định – TV.HĐQT
  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – TV.BKS
  • Bà Lê Thị Thu Trang – TV.BKS

Đồng thời bầu bổ sung một TV.HĐQT và hai TV.BKS thay thế:

  • Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Trúng cử TV.HĐQT
  • Bà Dương Thúy An – Trúng cử TV.BKS
  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang – Trúng cử TV.BKS

 

Cổ đông đang tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CPCN Phú Hòa Tân nhiệm kỳ II (2012-2016)

Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CPCN Phú Hòa Tân nhiệm kỳ II (2012-2016)


ĐHĐCĐ đã tiến hành làm việc với tinh thần nghiêm túc, nhận được sự nhất trí cao của toàn thể quý cổ dông trong việc biểu quyết thong qua các báo cáo, các vấn đề quan trọng như: tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, đề ra phương hướng phát triển trong năm 2014, bầu bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2016).

Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan