Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân năm 2023

   Sáng ngày 20/4/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động SXKD trong năm 2022 và đề ra kế hoạch năm 2023.
   Đại diện cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đến tham dự gồm có : Ông Võ Duy Thuận; Ông Lâm Tứ Duy - Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên; Ông Lý Bửu Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Bà Vũ Phương Thảo - Chủ tịch Công Đoàn; Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ;. Đại diện Ủy Ban Chứng Khoán.
   Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân. 
   Do các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2021 vẫn còn tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tháng đầu năm 2022 nên Công ty còn gặp nhiều khó khăn.
   Năm 2022 cũng là năm hoạt động đầu tiên của Ban quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ 4 (2022- 2027), với với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự linh hoạt của Ban điều hành và sự nổ lực, đồng tâm của tập thể cán bộ người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn. Lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động. 
   Tổng kết năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT cùng sự đoàn kết thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tỷ lệ thất thoát thoát nước giảm sâu 1,24% so với cùng kỳ năm 2021, giá bán bình quân vượt 2,02% so với kế hoạch và tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2021. Hai chỉ tiêu này đã góp phần chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế tăng 12,49% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. 
   Đại hội đồng cổ đông đã đề ra 03 công tác trọng tâm năm 2023 đó là: Tăng cường quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước và nâng cao chất lượng nước; Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước ; Nâng cao hiệu quả hoạt động.
   Ngoài ra Công ty còn tích cực, chủ động phát huy tối đa tính sáng tạo của từng cán bộ, người lao động, áp dụng kỹ thuật công nghệ thông qua việc đầu tư, triển khai thực hiện hiệu quả việc số hóa, áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2021 – 2025. 
   Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao (100%) ở tất cả các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thành công tốt đẹp.
   Với những kết quả, kinh nghiệm trong hoạt động năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

Các cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Chủ tịch HĐQT Lê Thị Thanh Tâm đọc lời khai mạc ĐHĐCĐ năm 2023

Ông Bùi Đức Sinh - Phó giám đốc Kỹ thuật
Báo cáo kết quả sản xuất năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2023

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tấn Thịnh

Tin tức liên quan