Phuwaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

     Ngày 26/4/2018, tại trụ sở Công ty số 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco) đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 104 cổ đông, đại diện 7.392.545 cổ phần đạt tỉ lệ 82,14% tổng số cổ phần. Cùng tham dự có Ông Dương Hồng Đệ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước TNHH MTV; Bà Phạm Minh Hồng  - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Phuwaco.
     Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng; các cổ đông đã có sự chia sẻ khó khăn cùng Công ty, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cho hoạt động SXKD năm 2018 cũng như cho các năm tiếp theo.
     Trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết đạt tỉ lệ trên 99% gồm một số nội dung chính:
  • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018;
  • Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017; báo cáo Ban kiểm soát năm 2017;
  • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
  • Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
  • Mức chia cổ tức năm 2018.
  • Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Hữu Quang.
  • Bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế: Ông Lê Trọng Hiếu trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022);
      Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 10h30’ cùng ngày.

Một số hình ảnh tại đại hội:
Cổ đông làm thủ tục tham dự đại hội

Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc Công ty báo cáo tình hình SXKD tại hôi nghị

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông biểu quyết tại đại hội

Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội

 
Huỳnh Thị Xuân Uyên

Tin tức liên quan